اوتما کومبوچا

اوتما کومبوچا امروز یک سی دی فیلم خریدیم بنام ضد گلوله، روش نوشته بود ” بهترین کمدی سال” بماند که من و همسر وسط فیلم اشک از چشمانمان جاری شد ، نه به خاطر کمدی بودن فیلم، بلکه بخاطر یادآوری تلخی های جنگ. قبل از شروع فیلم هم گلرنگ رسانه ( پخش فیلم) هر چقدر زورش رسیده بود تبلیغ گذاشته بود. یکی از این تبلیغ ها هم مربوط بود به نوشیدنی عجیب و قرمزی بنام اوتما کومبوچا !!! من و همسر هم زودی رو کامپیوتر آدرس URL این نوشیدنی عجیب رو زدیم www.OTMAKOMBOCHA.COM   و دیدیم خبری از سایت نیست !!! دوباره و سه باره هم چک کردیم خبری نبود. حالا این هم نوشیدنی ما از نوع خاص !!! OTMAKOMBOCHA.COM میل