کسب و کار مدرن

electronic Fax to Email

فکس اینترنتی!
اگرچه در قرن بیست و یکم هستیم ولی هنوز بسیاری از اسناد، فاکتور ها بصورت فکس مبادله می شوند. دیگر نیازی به خرید دستگاه فکس، اختصاص شماره به آن، افزودن کاغذ و … ندارید. در هر کجا که باشید، سرویس فکس اینترنتی با شماره اختصاصی در اختیار شما است. در عرض چند دقیقه عضو شوید و سرویس را قبل از پرداخت تست کامل نمایید. احتمالا شما هم مشتری این سرویس خواهید شد.

www.fax.ir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *